Privacy Policy

JAS Green

ประกาศ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า


1. บทนำ

1.1  วัตถุประสงค์ของเอกสาร

             บริษัท จัสกรีน จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “JAS GREEN”) ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึงผู้ใช้บริการ Website และ Application ของ JAS GREEN นั้น (ต่อไปเรียกว่า “ลูกค้า”) มีความสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกนำมาประมวลผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ JAS GREEN จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการที่ JAS GREEN ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแนวทางการทำลายเมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของ JAS GREEN ซึ่งได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1.2  ขอบเขตของการบังคับใช้นโยบาย

             นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงจุดประสงค์ของ JAS GREEN ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันได้แก่ การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

2.  ฐานทางกฎหมายและข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

             JAS GREEN อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง (ในฐานะลูกค้า รวมถึงผู้ใช้บริการ Website และ Application ของ JAS GREEN) หรือโดยทางอ้อมจากแหล่งอื่น ๆ และ/หรือผ่านบริษัทในเครือ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สาม โดย JAS GREEN จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานปฏิบัติทางกฎหมาย (Lawful Basis) ดังนี้

       (1) ฐานสัญญา (Contract) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการสำรวจ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าตลอดจนการให้บริการหลังการขาย 

       (2) ฐานความยินยอม (Consent) เพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย JAS GREEN จะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแยกต่างหาก

3.  คำจำกัดความ

3.1  ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

             หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ     ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคล (มาตรา 6)

3.2  ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data)

             หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ทั้งนี้ กฎหมายให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเข้มงวดกว่าข้อมูล     ส่วนบุคคลธรรมดา (มาตรา 26)

3.3  ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data)

             หมายถึง ข้อมูลหรือชุดข้อมูลที่ถูกทำให้ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค

4.  ข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information) ที่ JAS GREEN เก็บรวบรวม

       ข้อมูลที่ JAS GREEN เก็บรวบรวมไว้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าได้ติดต่อดำเนินการกับ JAS GREEN โดยเป็นข้อมูลที่เมื่อรวมข้อมูลใด ๆ เข้าด้วยกันแล้วสามารถระบุถึงตัวตนลูกค้าได้ซึ่ง JASGREEN จะถือว่าข้อมูลอื่น ๆ และข้อมูลที่ผสานกันแล้วนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย โดย JAS GREEN อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลระบุตัวตน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ แผนที่หรือสถานที่ตั้งของที่อยู่ พิกัด GPS เลขประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลบัญชี Social media ได้แก่ Line Facebook Instagram LinkedIn YouTube
 • ข้อมูลการสื่อสาร ได้แก่ ข้อมูลการสนทนาในช่องทางการสนทนา ข้อมูลการสื่อสารทางอีเมล ข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนา
 • ข้อมูลทรัพย์สิน ได้แก่ หมายเลขทรัพย์สิน ประเภทอุปกรณ์ รุ่นและยี่ห้ออุปกรณ์ Serial No.
 • ข้อมูลการเยี่ยมชม Website ได้แก่ IP Address ของคอมพิวเตอร์ ชนิดของบราวเซอร์ การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone) ที่ตั้ง (location) รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้า Website หรือแอปพลิเคชั่น ไฟล์คุกกี้และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หรืออาจ ใช้ข้อมูลอื่นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของลูกค้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ได้แก่ ข้อมูลผู้มอบอำนาจ ข้อมูลผู้ที่ลูกค้ารู้จักภายใน JAS GREEN ข้อมูลผู้ดูแลสถานที่โดย JAS GREEN อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ไห้ไว้กับ JAS GREEN และหากลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไว้กับ JAS GREEN กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ามีอำนาจ ในการเปิดเผยข้อมูลนั้นด้วย โดย

             (ก) แจ้งให้บุคคลอื่นทราบเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ และ

             (ข) ต้องได้รับความยินยอมในกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อจำเป็นเพื่อให้ JAS GREEN ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองและความคิดเห็น ได้แก่ ข้อมูลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อมูลการตอบข้อซักถาม รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เปิดเผยบนโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้า
 • เอกสารการยืนยันตัวตนและเอกสารอื่น ๆ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน (บางครั้งเป็น “สำเนา นส. 3” แล้วแต่กรณี) หนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ (บางครั้งเป็น “สัญญาซื้อขายไฟฟ้า” แล้วแต่กรณี)

4.2  ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)

             ได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา โดย JAS GREEN จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลอ่อนไหวนี้จากความยินยอมที่ถูกต้องชัดเจนจากลูกค้า หรือเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายซึ่งไม่ต้องขอ ความยินยอม

5.  ช่องทางที่ JAS GREEN เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

5.1  ช่องทางการให้บริการ  

             โดยวิธีการ ดังนี้

 • (1)   ลูกค้าติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลการให้บริการ
 • (2)   การสมัครใช้บริการ โดยลงทะเบียนผ่านหน้า Website ของ JAS GREEN
 • (3)   ลูกค้าได้ทำแบบสอบถามหรือติดต่อสื่อสารกับ JAS GREEN ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Website โทรศัพท์ อีเมล Application สื่อสังคมออนไลน์ของ JAS GREEN หรือผ่านพนักงานของ JAS GREEN เป็นต้น

5.2  ช่องทางอื่นนอกจากช่องทางการให้บริการ

             JAS GREEN อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก เช่น บริษัทในกลุ่มจัสมินหรือ   คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/บริการ/Website/Application หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

6.  จุดประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 จุดประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแยกตามกิจกรรม

 • 6.1.1 เพื่อการติดต่อเสนอและสื่อสารข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าและการให้บริการ
 • 6.1.2 เพื่อการติดต่อให้บริการหลังการขาย
 • 6.1.3 เพื่อการรับเรื่องร้องเรียนหรือการสอบถามข้อมูลผ่าน Website
 • 6.1.4 เพื่อการรับแจ้งและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานของลูกค้า
 • 6.1.5 เพื่อการทำสัญญาการให้บริการ
 • 6.1.6 เพื่อการเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะสมของสถานที่ที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
 • 6.1.7 เพื่อการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าและการส่งแบบให้ลูกค้าพิจารณา
 • 6.1.8 เพื่อการขอใบอนุญาตหรือขอต่อใบอนุญาตหรือการขออนุญาตใด ๆ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • 6.1.9 เพื่อการเข้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
 • 6.1.10 เพื่อการรับประกันงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
 • 6.1.11 เพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้า
 • 6.1.12 เพื่อการติดตามทรัพย์สิน
 • 6.1.13 เพื่อการแจ้งหรือส่งคำบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ เช่น ใบแจ้งค่าบริการ ใบเสร็จรับเงินและการแจ้งเตือนให้ชำระค่าบริการ
 • 6.1.14 เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาของ Website
 • 6.1.15 เพื่อการดำเนินการด้านสื่อสังคมออนไลน์ อีเมล ข้อความสั้น (SMS) ในการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • 6.1.16 เพื่อการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าสำหรับปรับปรุงการให้บริการ
 • 6.1.17 เพื่อการวิจัยทางการตลาด

6.2 จุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)

 • การยื่นสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตหรือการขออนุญาตใด ๆ จากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา (ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน) ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ (ตามที่ปรากฏบนสำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือมอบอำนาจ)

7.  บุคคลที่ JAS GREEN จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

             JAS GREEN อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ

7.1  ผู้ให้บริการ

             JAS GREEN อาจว่าจ้างบริษัทอื่นเป็นผู้ให้บริการในนามของ JAS GREEN และเพื่อสนับสนุน JAS GREEN ในการดำเนินธุรกิจ JAS GREEN อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบริษัทผู้ให้บริการเหล่านี้ เช่น ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ให้บริการโปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ ตอบคำถามผ่านแพลตฟอร์ม Website หรือ Application ผู้ให้บริการจัดส่งข้อความสั้น (SMS)

7.2  หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่ JAS GREEN ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต เทศบาล อบต. แล้วแต่กรณี
 • (2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
 • (3) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้วแต่กรณี
 • (4) หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต หรือการขออนุญาตใด ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามกฎหมายและจุดประสงค์ที่จำเป็น เช่น เพื่อปฏิบัติตามคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อปฏิบัติตามหมายศาล การตรวจสอบของรัฐบาลหรือการสอบสวน การขอบังคับใช้กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ

8.  การเก็บรักษาและระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

8.1  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

             JAS GREEN เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานเพื่อให้ระบบสารเทศและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีความปลอดภัยโดยมีมาตรการ ดังนี้

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดให้มีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของ JAS GREEN อีกต่อไป
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือกรณีที่ต้องสงสัยและต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลแก่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

8.2   ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • JAS GREEN เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ลูกค้ายังใช้บริการหรือมีนิติสัมพันธ์อยู่กับ JAS GREEN หรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ JAS GREEN ตามที่ได้แจ้งไป และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น มาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีการให้บริการสิ้นสุดลง JAS GREEN จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่บริการสิ้นสุดลง เว้นแต่มีกฎหมายให้จัดเก็บเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวหรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้จากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อลูกค้าเข้าชม Website JAS GREEN จะจัดเก็บไว้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ JAS GREEN จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของลูกค้าได้ (ข้อมูลนิรนาม)

9.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

             JAS GREEN อาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติหรือนโยบาย     การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ JAS GREEN จากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน ฯลฯ การแก้ไขหรือการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้   เมื่อ JAS GREEN ประกาศบน Website โดย JAS GREEN จะแจ้งให้ลูกค้าทราบหรือขอความยินยอมจากลูกค้าอีกครั้ง หากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงที่สำคัญ หรือหาก JAS GREEN จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

10.  นโยบายคุกกี้ (Cookies)

10.1  Cookies เพื่อการทำงานของ Website (Functionality Cookies)

             JAS GREEN ใช้ Cookies เพื่อพัฒนาการทำงานของ Website ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม Website ของลูกค้าเพื่อช่วยให้ JAS GREEN สามารถจัดให้มีบริการที่เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น Cookies ประเภทนี้ช่วยให้ JAS GREEN จดจำอุปกรณ์หรือเบราเซอร์ของลูกค้าเพื่อให้ JAS GREEN จัดหาบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้ามากขึ้น ในการเปิดใช้งานนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของลูกค้าโดยวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของลูกค้า

10.2   Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

             JAS GREEN ใช้ Analytic Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้เข้าชม Website ของ JAS GREEN โดย JAS GREEN ได้ทำให้ข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชม Website ของ JAS GREEN เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปยังบุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ภายใต้กฎหมาย ซึ่งบุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้จาก Website ของ JAS GREEN กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้วโดยลูกค้าสามารถเลือกปิดใช้งาน Cookies นี้ได้บนหน้า Website ของ JAS GREEN

11.  ลิงก์ Website บุคคลที่สามอื่น ๆ หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

             สำหรับผู้ใช้บริการ Website แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชันของ JAS GREEN อาจพบลิงก์เชื่อมโยงไปยัง Website อื่น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดย JAS GREEN มุ่งมั่นให้มีการเชื่อมโยงเฉพาะกับ Website ที่มีมาตรฐานและ  มีระบบป้องกันที่ดีซึ่งเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า กรณีนี้ JAS GREEN ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ    เป็นส่วนตัวของ Website อื่น เว้นแต่ JAS GREEN จะระบุไว้ชัดเจน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ลูกค้าให้ไว้กับ Website ของบุคคลที่สามจะรวบรวมโดยบุคคลที่สามนั้นซึ่งไม่ใช่ JAS GREEN และจะอยู่ภายใต้ประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Website นั้นด้วย (ถ้ามี) นอกจากนโยบายของ JAS GREEN ฉบับนี้ กรณีนี้ JAS GREEN อาจไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบหากมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเป็นข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับ Website ของบุคคลที่สาม

12.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

             ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ามีมีสิทธิตามที่ระบุดังต่อไปนี้

12.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

             ลูกค้ามีสิทธิตรวจสอบข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือขอทราบที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าไม่ได้ให้ไว้กับ JAS GREEN โดยตรง

12.2 สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ถูกต้อง

             หากลูกค้าเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าอาจขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้

12.3 สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

             ลูกค้ามีสิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ JAS GREEN เก็บรวบรวม ให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น รวมถึงความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนสัญญาที่มีอยู่ต่อ JAS GREEN และอาจรวมถึงเป็นการขัดต่อกฎหมาย

12.4 สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

             ลูกค้าอาจมีสิทธิขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ      ขอให้ระงับการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

12.5 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

             ถ้ากฎหมายได้ให้สิทธิไว้ ลูกค้ามีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจาก JAS GREEN ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น โดยต้องเป็น

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับ JAS GREEN โดยตรง

(ข) ข้อมูลที่ JAS GREEN ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับลูกค้า

12.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล

             ลูกค้ามีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น การคัดค้านการตลาด เป็นต้น

12.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม

             หากลูกค้าได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ลูกค้ามีสิทธิขอยกเลิกความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้

12.8 สิทธิในการร้องเรียน

             ลูกค้ามีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หากพบว่า JAS GREEN ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

       ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของลูกค้าตามที่กำหนดอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และบางกรณี JAS GREEN สามารถปฏิเสธคำขอของลูกค้าด้วยเหตุผลบางประการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ตามช่องทางการติดต่อที่ JAS GREEN กำหนด

13. ช่องทางการติดต่อกับ JAS GREEN เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

             JAS GREEN ให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามทุกข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล    ส่วนบุคคล ในการร้องเรียนเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ที่

           หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO Office)

           บริษัท จัสกรีน จำกัด

           เลขที่ 200 หมู่ 4  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

           E-mail: dpo@jasmine.com    

หรือ

           ศูนย์บริการลูกค้า

           บริษัท จัสกรีน จำกัด

           เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

           โทรศัพท์ 02-100-6999

           E-mail: infojasgreen@jasmine.com